Synchronicity and Psychic Phenomena – The Psychic School